Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie

GIS v pozemkových úpravách

Document Actions
Nahor
POKYNY: Semestrálny projekt budeme spracovávať v prostredí GIS. Je nevyhnutné, aby ste sa vopred pripravili na každé jedno cvičenie. Vždy v štvrtok ráno budú zverejnené podklady pre cvičenie na nasledujúci týždeň. Naštudujte si postupy (sú uvedené krok za krokom s video prezentáciou, nemal by s tým byť problém), nahrajte si poskytnuté súbory (na cvičení na to nebude čas). Zamýšľajte sa nad tým čo robíte, uvádzané príkazy budete neustále potrebovať v rôznych obmenách. Daná téma bude odprednášaná na cvičení, prípadné nejasnosti budú prekonzultované.
GIS v pozemkových úpravách Problémy  
V tomto adresári nájdete problémy, ktoré sa vyskytli počas spracovania projektu a viackrát sa opakujú...
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 1 - Úvod do ArcGIS  
Toto úvodné cvičenie je ukážkou práce s GIS. Zoznámite sa s prostredím programu ArcGIS a naučíte sa základnú orientáciu v programe. Uvádzame postup krok za krokom, pokúste sa však zamyslieť a pochopiť naznačené postupy a princípy.
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 2 – Automatická vektorizácia vrstevníc, priraďovanie nadmorských výšok k vrstevniciam  
Semestrálny projekt budeme spracovávať vo vami zvolenom katastrálnom území (využite možnosť spracovať si podkladové materiály pre riešenie diplomovej alebo bakalárskej práce). Vychádzať budeme zo Základným máp 1:10000 (ZM10000) a hraníc katastrálnych území (vektrorový súbor: ku.shp).
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 3 – Transformácie, vektorizácia BPEJ a editácia atribútovej tabuľky  
V rámci projektu budete využívať mnoho grafických podkladov, ktoré nie sú georeferencované (nie sú v súradnicovom systéme). Aby ste mohli pristúpiť k ich vektorizácii, musíte ich transformovať do súradnicového systému vašeho založeného projektu (S-JTSK). Transformáciu si ukážeme na príklade vektorizácii máp BPEJ, kde nám ako podklad pre vektorizáciu bude slúžiť negeoreferencovaný rastrový súbor BPEJ (BPEJ_Kostolná_Ves.jpg) z pôdneho portálu (www.podnemapy.sk).
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 6 - Výpočet koeficientu ekologickej stability (KES)  
Cvičenie sa zaoberá výpočtom KES.
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 4 - Editácia atribútovej tabuľky, mapové zostavy BPEJ  
Cvičenie sa zaoberá tvorbou databázy BPEJ a grafickým vyjadrením hodnôt jednotlivých kódov BPEJ.
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 5 - Tvorba mapy súčasného využitia krajiny (SVK)  
Cvičenie sa zaoberá tvorbou Mapy súčasného využitia krajiny.
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 7 - Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine  
Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť také pôdne (projekčné) celky, ktoré by tvarom a rozmermi vyhovovali aj modernej poľnohospodárskej technike. Nakoľko sa predpokladá, že väčšina vlastníkov po pozemkových úpravách ponechá svoje pozemky v nájmoch väčších poľnohospodárskych subjektov. Pri hodnotení lokality sa prihliada k možnému využitiu z hľadiska pôdnych vlastností (obsah humusu, hĺbka pôdneho profilu, štruktúra, skeletovitosť, geologické vlastnosti a iné), vodných pomerov (výška hladiny podzemnej vody, lokality trpiace suchom), konfigurácie terénu (sklon, členitosť, poloha k svetovým stranám), vhodnosť pestovania špeciálnych plodín (sady, vinice, chmeľnice). Všetky opatrenia a zariadenia by mali komplexne vytvoriť najvhodnejšie podmienky pre vysoko produktívne poľnohospodárstvo na úrovni drobnopestovateľov, fariem alebo poľnohospodárskych podnikov. Pri riešení tejto otázky sa má plne uplatniť zásada, že každý pôdny celok má byť využívaný len v súlade s jeho pôdno-ekologickými a produkčnými vlastnosťami, a že všetky pestovateľské, zúrodňovacie, stavebné a iné zásahy majú byť primárne odvodené od podmienok stanovíšť. Podmienky usporiadania a využívania pôdneho fondu (súčasný stav) sa riešia v obsahovom členení: Organizácia pôdneho fondu Delimitácia druhov pozemkov (rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy) Veľkosť a tvar pôdnych celkov ornej pôdy Prejavy degradácie a potreba ochrany pôdy Technické prekážky
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 9 - Prieskum dopravných pomerov  
Prieskum dopravných pomerov
GIS v pozemkových úpravách Cvičenie 8 - Tvorba DMR na podklade vrstevníc ZM 10 000  
 
GIS v pozemkových úpravách PODKLADY  
 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: