Skip to content.
Personal tools

FZKI SPU Nitra

Sections
You are here: Home » ICT » Documentation » Virtualization. Virtualizácia.

Virtualization. Virtualizácia.

Document Actions
Up one level
Virtualization. Virtualizácia.
Virtualization. Virtualizácia. Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. [229.9 kB]
Rastislav MUCHA, Miloslav MUCHA: PDF Prezentácia --- Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. PDF Presentation --- Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. ( mucha-mucha-sit-2008-prezentacia.pdf 229.9 kB )
Virtualization. Virtualizácia. Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. [253.5 kB]
Rastislav MUCHA, Miloslav MUCHA: Príspevok --- Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Article --- Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. ( mucha-mucha-sit-2008-prispevok.pdf 253.5 kB ) This contribution briefly mentions some of the possibilities of virtualization and multi-factor authentication with a significant role for the often overlooked SSH protocol. Short information on practical aspects of implementation and deployment at Slovak Agricultural University is also provided. Self-explanatory diagrams and pictures are included. Keywords: Virtualization, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP Proxy, Socks Proxy, Apache HTTP Server, Public Key Authentication, OpenBSD, FreeBSD, Multi-Factor Authentication, Zope, CMS Plone. Tento príspevok naznačuje niektoré možnosti virtualizácie a viacfaktorovej autentifikácie so signifikantným zapojením často prehliadaného protokolu SSH. Stručné informácie k praktickým aspektom implementácie a nasadenia v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sú tiež spomenuté. Samoilustračné diagramy a obrázky dopĺňajú text. Kľúčové slová: virtualizácia, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP proxy, Socks proxy, Apache HTTP server, autentifikácia verejným kľúčom, OpenBSD, FreeBSD, viacfaktorová autentifikácia, Zope, CMS Plone.
No Software Patents!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2023 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2023 : Plone Foundation et al.

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: