Preskočiť na obsah.
Osobné nástroje

FZKI SPU Nitra

Sekcie
cesta: Titulná stránka » IKT » CMS Plone » Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links

Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links

Dokumenty a odkazy s popisom Plone. Local documents and links with Plone in their description.
 Názov (Titul)   Posledná zmena   Popis 
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Preklady Plone a produktov pre Zope do Slovenčiny 12. 07. 2009 "Oficiálne" i "neoficiálne" preklady Plone a produktov pre Zope do Slovenčiny nájdete v sekcii "Na stiahnutie" (Downloads) v časti venovanej IKT (ICT). Posledná zmena prekladov/linkov: Júl 2008. Slovak translation for Plone and Zope products (in ICT in Downloads). Last modification of translations/links: Jul 2009.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (SHA256, SHA1, MD5, Slovenčina, Slovak) 12. 07. 2009 SHA256, SHA1 a MD5 hashe pre Plone a Kupu po-súbory s prekladmi do Slovenčiny. SHA256, SHA1, and MD5 hashes for the Plone and Kupu Slovak po-files.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (Preklady, Translations, Slovenčina, Slovak) 12. 07. 2009 Časť PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. The PloneTranslations' section with Plone Slovak po-files, the pot-files are included for reference purposes.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneTranslations Plone-3.x.x, Kupu (Zoznam, Listing, Slovenčina, Slovak) 12. 07. 2009 Zoznam časti PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. Listing of the PloneTranslations' section with Plone Slovak po-files, the pot-files are included for reference purposes.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Plone 3 plus Kupu 12. 07. 2009 Zdroje (napr. preklady) k Plone 3.x.x ... Plone 3.x.x resources (e.g. translations) ...
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Plone 3.x.x, Kupu - slovenský preklad (aktuálne preklady). Plone 2.5.x and 3.x.x, Kupu 1.4 - slovak translation (recent translations). 12. 07. 2009 Plone 3.x.x, Kupu - slovenský preklad (aktuálne preklady), slovak translation (recent translations)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. 17. 03. 2008 Rastislav MUCHA, Miloslav MUCHA: Príspevok --- Virtuálne prostredia, komunikácia a viacfaktorová autentifikácia v organizačných jednotkách inštitúcie. Article --- Virtual environments, communication and multi-factor authentication in organizational units. ( mucha-mucha-sit-2008-prispevok.pdf 253.5 kB ) This contribution briefly mentions some of the possibilities of virtualization and multi-factor authentication with a significant role for the often overlooked SSH protocol. Short information on practical aspects of implementation and deployment at Slovak Agricultural University is also provided. Self-explanatory diagrams and pictures are included. Keywords: Virtualization, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP Proxy, Socks Proxy, Apache HTTP Server, Public Key Authentication, OpenBSD, FreeBSD, Multi-Factor Authentication, Zope, CMS Plone. Tento príspevok naznačuje niektoré možnosti virtualizácie a viacfaktorovej autentifikácie so signifikantným zapojením často prehliadaného protokolu SSH. Stručné informácie k praktickým aspektom implementácie a nasadenia v podmienkach Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sú tiež spomenuté. Samoilustračné diagramy a obrázky dopĺňajú text. Kľúčové slová: virtualizácia, QEMU, SSH, PuTTY, HTTP proxy, Socks proxy, Apache HTTP server, autentifikácia verejným kľúčom, OpenBSD, FreeBSD, viacfaktorová autentifikácia, Zope, CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneTranslations Plone-2.5.x, Plone-3.x.x, Kupu-1.4 (Preklady, Translations, Slovenčina, Slovak) 17. 03. 2008 Časť PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. The PloneTranslations' section with Slovak Plone po-files, the pot-files are included for reference purposes.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneTranslations Plone-2.5.x, Plone-3.x.x, Kupu-1.4 (Zoznam, Listing, Slovenčina, Slovak) 17. 03. 2008 Zoznam časti PloneTranslations s prekladmi do Slovenčiny, pot-súbory sú zahrnuté pre referenciu. Listing of the PloneTranslations' section with Slovak Plone po-files, the pot-files are included for reference purposes.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneTranslations Plone-2.5.x, Plone-3.x.x, Kupu-1.4 (SHA256, SHA1, MD5, Slovenčina, Slovak) 17. 03. 2008 SHA256, SHA1 a MD5 hashe pre 13 Plone a Kupu po-súborov s prekladmi do Slovenčiny. SHA256, SHA1, and MD5 hashes for the 13 Slovak Plone and Kupu po-files.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Plone 2.5 plus 3 plus Kupu 17. 03. 2008 Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.5.x a 3.x.x ... Plone 2.5.x and 3.x.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.5.x a 3.x.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.5.x and the 3.x.x are kept in the same files.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Údržba serverov fzki, cms, plone, zope - maintenace 21. 09. 2007 V priebehu údržby serverov fzki, cms, plone, zope môžu byť tieto dočasne nedostupné. Za pochopenie ďakujeme. Services might be temporarily unavailable during the maintenance of the servers fzki, cms, plone, zope.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Plone 2.0 06. 05. 2007 Plone 2.0.x, slovenský preklad (staršie preklady). Plone 2.0.x slovak translation (old translations).
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Mucha, M. a Mucha, R.: CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS (prezentácia na SIT 2007) 02. 04. 2007 Mucha, M. a Mucha, R.: CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS (prezentácia na SIT 2007). Poznámky k využívaniu CMS a web-aplikácií (nielen) na FZKI SPU od roku 2001. Stručné vyjadrenie k niektorým možnostiam virtuálnej spolupráce a správy projektov (CMS Plone, Zope, virtuálna spolupráca, správa projektov).
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Malé zamrznuté obrázkové demo o virtuálnej spolupráci a správe projektu v prispôsobenom CMS (Plone) na príklade vzniku prezentácie na SIT 2007 15. 02. 2007 Malé zamrznuté obrázkové demo o virtuálnej spolupráci a správe projektu v prispôsobenom CMS (Plone) na príklade vzniku prezentácie (CMS ako univerzálny virtualizačný nástroj aka Virtuálna spolupráca a správa projektov s využitím CMS, SIT 2007) podľa metodiky Adaptívneho vývoja softwéru, ASD. Prezentované pohľady (screenshoty) sú samoilustračné ...
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Miloslav Mucha: Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT. Optimization of the access to the ICT assets. UNINFOS 2006 EUNIS.SK 14. 02. 2007 In this contribution, we briefly mention some aspects of implemented approach of optimization of the users' access to the ICT assets by providing the archivation and protection of their important data, transparent semi single sign on, prioritization of services and resources based on continual monitoring and flexible utilization of available technology and through the integration of existing applications. CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, collaboration, groups, views, integration of applications, segmentation. V tomto príspevku sú veľmi stručne spomenuté niektoré aspekty implementácie optimalizácie prístupu používateľov k prostriedkom IKT prostredníctvom poskytovania archivácie a zabezpečenia ich dôležitých dát, transparentného jednorázového prihlásenia, prioritizácie služieb a zdrojov na základe kontinuálneho monitorovania a flexibilného využitia dostupných technológií a integráciou existujúcich aplikácií. CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, spolupráca, pracovné skupiny, pohľady, integrácia aplikácií, segmentácia. UNINFOS 2006 EUNIS.SK. (link pointing to 317.8kB application/pdf)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k niektorým aspektom využívania prostriedkov IKT používateľmi. Comments on some aspects of users‭' ‬approach to ICT use. SIT 2006. 14. 02. 2007 In this contribution,‭ ‬we briefly mention some aspects of implemented approach of supporting collaboration of users while archiving and protecting their important data by providing "native" and "intuitive" ‬interfaces through the integration of available applications.‭ CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬collaboration,‭ ‬groups,‭ ‬views,‭ ‬integration of applications. V tomto príspevku sú stručne spomenuté niektoré aspekty implementovaného prístupu k podpore spolupráce používateľov so súčasným archivovaním a zabezpečením ich dôležitých dát prostredníctvom poskytovania‭ "‬natívnych" a "‬intuitívnych" rozhraní integráciou dostupných aplikácií.‭ CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬spolupráca,‭ ‬pracovné skupiny,‭ ‬pohľady,‭ ‬integrácia aplikácií. SIT 2006. (link pointing to 529.2kB application/pdf)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links passwordresettool-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): passwordresettool-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links linguaplone-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): linguaplone-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links cmfplacefulworkflow-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): cmfplacefulworkflow-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): plone-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links atreferencebrowserwidget-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): atreferencebrowserwidget-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links archetypes-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): archetypes-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone-2.1.hashes.txt 08. 01. 2007 Haše (sha256, sha1, md5) lokalizačných po-súborov Plone 2.1.x a 2.5.x pre Slovenčinu. Hashes (sha256, sha1, md5) of Slovak translation of Plone 2.1.x and 2.5.x po-files.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plonelanguagetool-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): plonelanguagetool-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links atcontenttypes-sk.po.gz 08. 01. 2007 Lokalizačný po-súbor Plone 2.1.x/2.5.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.1.x/2.5.x po-file (gzipped): atcontenttypes-sk.po.gz
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Plone 2.1 plus 2.5 08. 01. 2007 Zdroje (napr. preklady) k Plone 2.1.x a 2.5.x ... Plone 2.1.x and 2.5.x resources (e.g. translations) ... Preklady pre verzie 2.1.x a 2.5.x sú spoločné. Please note that the translations for both the 2.1.x and the 2.5.x are kept in the same files.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Miloslav Mucha: Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT. Optimization of the access to the ICT assets. UNINFOS 2006 EUNIS.SK 30. 09. 2006 Abstract: In this contribution, we briefly mention some aspects of implemented approach of optimization of the users' access to the ICT assets by providing the archivation and protection of their important data, transparent semi single sign on, prioritization of services and resources based on continual monitoring and flexible utilization of available technology and through the integration of existing applications. Many users do not pay much attention to the data (integrity) protection, effective use of the available tools/ technology and the information security in general. The collaboration using the ICT means is also a quite problematic topic. Familiarly looking facades in well-known applications might help to motivate users to try a more collaborative, content management oriented way of they daily interaction with the ICT. It can be argued that the application of a mild force (through the available interfaces) towards a more correct behavior in the IT world could help to reduce the amount of some issues and incidents and "cure" relevant parts of users' communities from some misconceptions. Keywords: CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, collaboration, groups, views, integration of applications, segmentation. Súhrn: V tomto príspevku sú veľmi stručne spomenuté niektoré aspekty implementácie optimalizácie prístupu používateľov k prostriedkom IKT prostredníctvom poskytovania archivácie a zabezpečenia ich dôležitých dát, transparentného jednorázového prihlásenia, prioritizácie služieb a zdrojov na základe kontinuálneho monitorovania a flexibilného využitia dostupných technológií a integráciou existujúcich aplikácií. Významná časť používateľov nevenuje patričnú pozornosť ochrane (integrity) údajov, efektívnemu využívaniu dostupných nástrojov/technológie a informačnej bezpečnosti všeobecne. Spolupráca prostredníctvom IKT je tiež dosť problematická. Povedomé fasády v dobre známych aplikáciách môžu pomôcť motivovať používateľov k vyskúšaniu spôsobov založených viac na spolupráci a (samo)správe obsahu v ich každodenných interakciách s IKT. Je možné domnievať sa, že mierna orientácia (prostredníctvom implementovaných rozhraní) smerom ku korektnejšiemu správaniu sa v IT svete by mohla prispieť k redukcii množstva problémov a incidentov a "vyliečiť" signifikantné časti používateľskej komunity IKT z určitých nešťastných návykov. Kľúčové slová: CMS Plone, Zope, Apache, WebDAV/DeltaV, spolupráca, pracovné skupiny, pohľady, integrácia aplikácií, segmentácia. UNINFOS 2006 EUNIS.SK (317.8kB application/pdf)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Miloslav Mucha, Rastislav Mucha: Poznámky k niektorým aspektom využívania prostriedkov IKT používateľmi. Comments on some aspects of users‭' ‬approach to ICT use. SIT 2006. 30. 09. 2006 Abstract: In this contribution,‭ ‬we briefly mention some aspects of implemented approach of supporting collaboration of users while archiving and protecting their important data by providing "native" and "intuitive" ‬interfaces through the integration of available applications.‭ ‬Many users do not pay much attention to the data‭ (‬integrity‭) ‬protection,‭ ‬effective use of the available tools/‭ ‬technology and the information security in general.‭ ‬The collaboration using the ICT means is also a problematic topic.‭ ‬Native,‭ ‬familiarly looking facades in well-known applications might help to motivate users to try a more collaborative,‭ ‬content management oriented way of they daily interaction with the ICT.‭ ‬Moreover,‭ ‬application of a mild force‭ (‬through the available interfaces‭) ‬towards a more correct behavior in the IT world could help to reduce the amount of some issues and incidents and "cure" them from some misconceptions.‭ ‬We mention the use of WebDAV/DeltaV protocol to archive data by simply mounting‭ "‬protected" network‭ "‬shares" in a platform independent way‭ (‬but with native clients available,‭ ‬example of Windows Web Folders is explicitly given‭) ‬while providing advanced content management and collaboration capabilities via Zope/Plone and Apache. Keywords: CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬collaboration,‭ ‬groups,‭ ‬views,‭ ‬integration of applications. Súhrn: V tomto príspevku sú stručne spomenuté niektoré aspekty implementovaného prístupu k podpore spolupráce používateľov so súčasným archivovaním a zabezpečením ich dôležitých dát prostredníctvom poskytovania‭ "‬natívnych" a "‬intuitívnych" rozhraní integráciou dostupných aplikácií.‭ ‬Značná časť používateľov nevenuje patričnú pozornosť‭ ‬ochrane‭ (‬integrity‭) ‬údajov,‭ ‬efektívnemu využívaniu dostupných nástrojov/technológie a informačnej bezpečnosti všeobecne.‭ ‬Spolupráca prostredníctvom IKT je tiež problematická.‭ ‬Natívne,‭ ‬povedomé fasády v dobre známych aplikáciách môžu pomôcť motivovať používateľov k vyskúšaniu spôsobov založených viac na spolupráci a ‭(‬samo)správe obsahu v ich každodenných interakciách s IKT.‭ ‬Naviac,‭ ‬mierne postrčenie‭ (‬prostredníctvom implementovaných rozhraní‭) ‬smerom ku korektnejšiemu správaniu sa v IT svete by mohlo prispieť k redukcii množstva problémov a incidentov a "‬vyliečiť‭" ich z určitých nešťastných návykov.‭ ‬WebDAV/DeltaV protokol je spomínaný v súvislosti s archiváciou údajov jednoduchým pripojením‭ "‬chránených" sieťových‭ "‬zdieľaní" platformovo nezávislým spôsobom‭ (‬ale s dostupnými natívnymi klientami,‭ ‬explicitne je uvedený príklad s Windows Web Folders‭) ‬pri súčasnom poskytovaní pokročilých možností správy obsahu a spolupráce v aplikáciách Zope/Plone a Apache. Kľúčové slová: CMS Plone,‭ ‬Zope,‭ ‬Apache,‭ ‬WebDAV/DeltaV,‭ ‬spolupráca,‭ ‬pracovné skupiny,‭ ‬pohľady,‭ ‬integrácia aplikácií. SIT 2006. (529.2kB application/pdf)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT (pdf) 01. 06. 2006 Hodnotenie projektu "Optimalizácia prístupu k prostriedkom IKT", máj 2006. Python, Zope, CMF, CMS Plone, archivácia, integrácia, konsolidácia, využitie prostriedkov IKT
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (pdf) 29. 05. 2006 Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu, projekt č. SPU/23, hodnotenie (skrátená verzia), február 2005. Python, Zope, CMF, CMS Plone, R, web-searching, RFC, FAQ, Howto
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone-sk.po.gz 19. 08. 2005 Lokalizačný po-súbor Plone 2.0.x pre Slovenčinu (gzip-ovaný). Slovak translation of Plone 2.0.x po-file (gzipped).
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone-sk-preklady-translations.sha1 19. 08. 2005 Link na SHA1 kontrolné súčty pre preklady Plone 2 a Zope produktov do Slovenčiny. Link to SHA1 hashes for Slovak translations of Plone 2 and Zope products.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone-sk-preklady-translations.md5 19. 08. 2005 Link na MD5 kontrolné súčty pre preklady Plone 2 a Zope produktov do Slovenčiny. Link to MD5 hashes for Slovak translations of Plone 2 and Zope products.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Prechody pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone 30. 05. 2005 Ilustrácia prechodov pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Integrácia workflowov do CMS Plone. 30. 05. 2005 Ilustrácia riešenia workflowov v CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Stavy pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone 30. 05. 2005 Ilustrácia stavov pre jednoduchý publikačný wokflow v CMS Plone
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Správa vlastností užívateľa v CMS Plone. 30. 05. 2005 Ilustrácia správy vlastností užívateľa v CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Integrácia správy užívateľov do CMS Plone. 30. 05. 2005 Ilustrácia správy užívateľov v CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Viacjazyčný obsah v CMS Plone. 30. 05. 2005 Ilustrácia viacjazyčného obsahu v CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Niektoré typy obsahu v CMS Plone. 30. 05. 2005 Ilustrácia niektorých typov obsahu dostupných v CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Rozhranie na správu obsahu v CMS Plone. 30. 05. 2005 Ilustrácia rozhrania na správu obsahu v CMS Plone.
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneSiteMap_sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, PloneSiteMap_sk.po, (gzip-ovaný) pre PloneSiteMap (http://ingeniweb.com) / Slovak translation of PloneSiteMap product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneSiteMap_plone_sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, PloneSiteMap_plone_sk.po, (gzip-ovaný) pre PloneSiteMap (http://ingeniweb.com) / Slovak translation of PloneSiteMap product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneChat_sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, PloneChat_sk.po, (gzip-ovaný) pre PloneChat (P.-J. Grizel (http://ingeniweb.com)) / Slovak translation of PloneChat product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links PloneChat_plone_sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, PloneChat_plone_sk.po, (gzip-ovaný) pre PloneChat (P.-J. Grizel (http://ingeniweb.com)) / Slovak translation of PloneChat product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links i18nlayer-sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, i18nlayer-sk.po, (gzip-ovaný) pre I18NLayer (http://www.strukturag.com, http://www.icoya.com) / Slovak translation of I18NLayer product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links i18nlayer-actions-sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, i18nlayer-actions-sk.po, (gzip-ovaný) pre I18NLayer (http://www.strukturag.com, http://www.icoya.com) / Slovak translation of I18NLayer product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links i18nfolder-sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, i18nfolder-sk.po, (gzip-ovaný) pre I18NFolder (Cyrille Lebeaupin (http://ingeniweb.com)) / Slovak translation of I18NFolder product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links i18nfolder-plone-sk.po.gz 22. 02. 2005 Slovenský preklad, i18nfolder-plone-sk.po, (gzip-ovaný) pre I18NFolder (Cyrille Lebeaupin (http://ingeniweb.com)) / Slovak translation of I18NFolder product (gzipped, Plone)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links nosoftwarepatents-sk.po.gz 19. 02. 2005 Slovenský preklad (gzip-ovaný) pre nosoftwarepatents portlet (http://www.maenner-club.de/products/nosoftwarepatents/) pre Plone / Slovak translation of nosoftwarepatents portlet (gzipped)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone.org 19. 02. 2005 Home of the CMS Plone project. Plone is a user friendly and powerful open source Content Management System. Domovské stránky projektu Plone. Plone je výkonný systém správy obsahu (CMS), dostupný vrátane zdrojového kódu (open source), s príjemným užívateľským rozhraním (ovládaním).
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links epoz_lang_sk.js.dtml.gz 19. 02. 2005 Slovenský preklad (gzip-ovaný) pre Epoz (Maik Jablonski), WYSIWYG editor pre Zope a Plone / Slovak translation of Epoz (gzipped)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Darina Tóthová, Miloslav Mucha, Beáta Bellérová: A System of ICT Education for University Employees 19. 02. 2005 Darina Tóthová, Miloslav Mucha, Beáta Bellérová: A System of ICT Education for University Employees. (simExaminer, Python, Zope, CMF, CMS Plone, e-learning, e-vzdelávanie, tests, testy) EUNIS 2004, Bled, Slovenia, Slovinsko
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Modulárny e-learning pre tému, predmet - MELT (pdf) 19. 02. 2005 Hodnotenie projektu "Modulárny e-learning pre tému, predmet (MELT)", február 2003. Python, Zope, CMF, CMS Plone, tests, testy, e-vzdelávanie
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Interaktívna podpora užívateľov – IPU (pdf) 19. 02. 2005 Hodnotenie projektu "Interaktívna podpora užívateľov – IPU", január 2004. Python, Zope, CMF, CMS Plone
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty 19. 02. 2005 Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (plný text príspevku) / Content Management Systems (CMS) Utilization at HLEF Review – Current State, New Projects (full contribution), Zope, CMF, Plone, content objects, content management, user support, 2004
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod) 19. 02. 2005 Prehľad o využívaní systémov na správu obsahu (CMS) na FZKI – súčasný stav, pripravované projekty (úvod) / Content Management Systems (CMS) Utilization at HLEF Review – Current State, New Projects (introduction), Zope, CMF, Plone, content objects, content management, user support, 2004
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Projekt — Portálové riešenie a CMS na SPU v Nitre 19. 02. 2005 Doplňujúce poznámky k CMS na SPU (CMS, CMS SPU, Správa obsahu na SPU, Systém správy obsahu, Plone) 8.—9. augusta 2004 spracovali: Miloslav Mucha a Rastislav Mucha (12 strán, 13 obrázkov, 1642426 bytes, pdf)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links plone-fzki-sk.po.gz 19. 02. 2005 Tento súbor takmer určite nebudete potrebovať. Lokalizačný po-súbor Plone pre Slovenčinu (gzip-ovaný) doplnený o preložené reťazce (názvy) používané na FZKI SPU, ktoré zodpovedajú typickej štruktúre fakulty univerzity na Slovensku (samozrejme názvy konkrétnych pracovísk Vám asi budú na nič).
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Poznámky k návrhu štruktúry systému pre internacionalizovanú správu obsahu v akademickom prostredí 08. 02. 2005 Poznámky k návrhu štruktúry systému pre internacionalizovanú správu obsahu v akademickom prostredí. Notes on Structure of CMS for Internationalized Content Management in Academic Environment. Rastislav Mucha, Miloslav Mucha (content management system CMS, internationalization, CMS structure, Zope, Plone, systém správy obsahu CMS, internacionalizácia, štruktúra CMS)
Dokumenty a odkazy s popisom Plone - local documents and links Web-rozhranie ako prostriedok uľahčenia dolovania dát pre bežných užívateľov 08. 02. 2005 Web-rozhranie ako prostriedok uľahčenia dolovania dát pre bežných užívateľov. Web-UI = Data-Mining for Normal Users Made Easy. Rastislav Mucha, Zlatica Ivanová-Muchová (knowledge discovery, data-mining, web searching, R, Python, Zope, CMS Plone, objavovanie znalostí, web-vyhľadávanie)
Nie software patentom!

Strasbourg, 6 July 2005: The European Parliament decided by a large majority to reject the software patents directive.
 
Štrasburg, 6 júla 2005: Európsky parlament rozhodol veľkou väčšinou o odmietnutí direktívy o softvérových patentoch.

 
 

FZKI Customization Copyright © 2003-2018 : www-fzki (mrm et al.)

CMS Plone Copyright © 2000-2018 : Plone Foundation et al.

Vytvorené v Plone

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: