Slovensko – krajina neznámych vlastníkov
Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Medzinárodná vedecká konfrencia, Nitra, 11. – 12. októbra 2018
Konferencia | Organizačné Informácie | Registrácia | Program | FZKI

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“ usporiadanú pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Pozvánka (cirkular.pdf)

Pozvánka

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu/benefitov, reálnej využiteľnosti, spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie v nosných témach:

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Odborní garanti

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Rektorka SPU v Nitre
Ing. Vladimír Uhlík, Predseda predstavenstva a zastupujúci tajomník KPÚ SR

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Programový výbor

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (+421 907 728 176)
RNDr. Anton Julény (+421 905 447 748)
Ing. Jozef Urban (+421 905 465 048)

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Organizačný výbor

Ing. Mária Tárníková, PhD.
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Kontaktný e-mail konferencie

sk.knv2018@gmail.com

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Dátum a miesto konania

11. až 12. októbra 2018
Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je 65 EUR. V poplatku sú zahrnuté: konferenčné materiály vrátane zborníka abstraktov prednesených príspevkov, organizačné náklady, občerstvenie a obed počas konferencie, diskusný večer s občerstvením a spoločenským programom. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, ale môže prísť náhradník.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Inštrukcie k platbe vložného

Účastník mimo SPU:
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
VS: 04200
Správa pre prijímateľa: 04200 + meno a priezvisko účastníka konferencie

Účastník z SPU:
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Prvok ŠPP: O-18-104/0302-00
F: 46
FO: 09412
FS: 104200
PU: 1040
Správa pre prijímateľa: 04200 + meno a priezvisko účastníka konferencie

Platba na mieste pri prezentácii NIE JE MOŽNÁ!!!

Ubytovanie si hradí účastník.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Dôležité termíny konferencie

10.09.2018 — Termín záväznej prihlášky na konferenciu a zaplatenia vložného.

30.11.2018 — Publikovanie v zborníku z konferencie je čisto dobrovoľné. Uvedený termín zaslania príspevku do zborníka z konferencie platí len pre tých, ktorí majú o to záujem. Pokyny pre autorov budú zverejnené na tomto webe.

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov

Prihlasovanie na konferenciu

Formulár online: Prihláška online

Formulár Word dokument

Formulár PDF dokument

E-mailom na: sk.knv2018@gmail.com

Prihláškou na adresu: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD., KKPPÚ FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76 Nitra

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Prihláška (prihlaska.docx)

Predbežný program konferencie

ŠTVRTOK, 11. 10. 2018

08:00 – 09:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09:30 – 10:30 OFICIÁLNE PRIVÍTANIE A OTVORENIE KONFERENCIE, PRÍHOVORY

11:00 – 12:30 I. blok prednášok „SLOVENSKO – KRAJINA NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV“
Nosné témy: Problémy a výhody súkromného vlastníctva; pozemkové úpravy ich benefity a ekonomické aspekty; pozemkové úpravy a kataster; jednoduché pozemkové úpravy.

12:30 – 13:45 Obed

13:45 – 17:15 II. blok prednášok „REZORTNÝ EGOIZMUS“
Nosné témy: Pozemkové úpravy - sucho, povodne, erózia, ekológia, a krajinotvorba, ÚSES; české a naše skúsenosti s projektovaním a realizáciou pozemkových úprav; koordinácia územného plánovania a pozemkových úprav.

19:00 – 24:00 DISKUSNÝ VEČER s večerou a programom

PIATOK, 12. 10. 2018

09:30 – 12:00 III. blok prednášok „KOMPLEXNÉ PROBLÉMY VYŽADUJÚ KOMPLEXNÉ RIEŠENIA“
Nosné témy: Pozemkové úpravy - vízie; stratégia investora vs. vlastník vs. krajina; pozemkové úpravy a mladý farmár; rozvoj vidieka po 2020.

12:00 – 12:30 Diskusia, Ukončenie konferencie

Slovensko – krajina neznámych vlastníkov, Program (cirkular.pdf)

Konferencia | Organizačné Informácie | Registrácia | Program | FZKI


SPU Logo KPU Logo FZKI Logo

Podporené grantovým projektom KEGA 008SPU-4/7:
Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách
a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením